Okulumuzda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temel amacı, öğrencilerin “kendini gerçekleştirmiş bireyler” olarak hayatın içinde olmalarını sağlamaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, aşağıdaki alt hedeflere ulaşılması beklenmektedir.

 • Potansiyeli Açığa Çıkarma

 Anaokulundan lise bitimine kadar,çocuğun tüm bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gizli güçlerini açığa çıkarmak ve kişisel varoluş yolculuğunu kendi öz değerlerine uygunolarak yapmasını sağlamak.

 • Kişilik Gücünü Geliştirme

Kişiliğin temelini oluşturan,öz güven duygusu ve karar verme yetenekleri gelişmiş, kendini yönetebilen, sorunlar karşısında direnç gücü yüksek ve çözüm üretebilen bir kişilik gücü geliştirmesini sağlamak.

 • Yüksek Düşünme Becerileri Geliştirme

Soyut düşünme becerilerinin gelişimini destekleyerek,olaylar ve olgulara,çok boyutlu,sistematik,yaratıcı ve eleştirel bakabilme gücünü kazandırmak.

 • Etkili İletişim Kurma ve İlişkileri Yönetebilme

 Kendiyle barışık ve pozitiif bir anlayış çerçevesinde, sosyal ilişkilerinde uyumlu,dengeli,öncelikle anlamaya çalışan,empati kurabilen,kendini ifade edebilen,gerektiğinde ilişkileri yönetebilen bir iletişim gücü kazandırmak.

 • İlgi ve Yetenek Gelişimini Destekleme

 Doğuştan getirilen yetenek ve sonradan kazanılan ilgilerin ortak ürünü olan becerilerleilgili saptama,yönlendirme ve geliştirme çalışmaları yaparak,özel yeteneklerin bir değer haline gelmesini sağlamak.

 • Bütünlük

Kurumsal olarak,psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz,anaokulundan lise bitimine kadar bütünlük ve süreklilik içerisinde yürütülmektedir.

 • Çok Boyutluluk

 PDR hizmetlerimizde,öğrencilerin, bir eğitim ortamındaki tüm gelişim ve eğitimsel ihtiyaçlarını dikkate alan ve karşılamaya çalışan "rehberlik programları" uygulanmaktadır.

 

 • Sistematiklik

 PDR hizmetleri,eğitim progralarıyla organik ilişki içerisinde olup yatay ve dikey bağlantılar kurularak yürütülmektedir.Bu kapsamda:

Yatay İlişkiler: PDR hizmetleri ile dersler,kulüp çalışmaları,ölçme-değerlendirme hizmetleri arasındaki ilişkiler sistematik yürütülmektedir.

Dikey İlişkiler: PDR hizmetleri,anaokulu-ilköğretim I.kademe-ilkoöğretim II.kademe-lise düzeylerinde ve boylamsal bir bütünlük içerisinde yürütülmektedir.

 • Bilimsellik

 Taylan Doğan Eğitim Kurumları'nda,PDR hizmetleri ile ilgili bilimsel yenilikler sürekli takip edilerek güncelleştirilmekte ve bilimsel formasyona uygun şekilde ürüne dönüştürülmektedir.

 • İşlevsellik

 Taylan Doğan Eğitim Kurumlar'nıneğitim anlayışı çerçevesinde,PDR hizmetlerinde de öğrenci,öğretmen ve veli için gerçekçi ve işlevsel uygulamalar yapılır.

 • Ölçülebilirlik

PDR hizmetlerinin tümünde, veriye dayalı,ölçülebilir ve istatiksel sonuçlara dönüştürülebilir uygulamalar yapılır. Böylece,subjektif ve yorumsal değerlendirmeler yerine objektif değerlendirmeler üzerinde durulur.