Taylan Doğan Eğitim Kurumlarında ölçme değerlendirme eğitimde kaliteyi artıracak, öğretmen ve okul yönetimi için eğitim ile ilgili karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda güdüleyecek, aileleri bilgilendirecek bir süreç olarak ele alınır.

Okulda yapılan tüm ölçme değerlendirme uygulamaları çağdaş ölçme değerlendirme yöntem, teknik ve uygulamaları ile gerçekleştirilir.Tüm ölçme değerlendirme uygulamaları; bilişsel alanın (bilgi-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme) işlenen her düzeylerini kapsayacak şekilde “çok kolay”dan “çok zor”a kadar farklı düzeylerde soru içerecek şekilde düzenlenir. Yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları geçerlilik ve güvenirlik kriterleri öncelikli olacak biçimde Ölçme Değerlendirme Birimi ve ders öğretmenleriyle birlikte hazırlanır. Her ölçme değerlendirme uygulamasında; kazanım, içerik ve beklenen becerileri yoklayacak nitelikte kapsamlı konu/tema analizleri ile sorular hazırlanır.

Ölçme değerlendirme süreçlerin klasik ölçme araçları (yazılı sınav, çoktan seçmeli testler vb.) ile birlikte alternatif ölçme araçları ve değerlendirme yöntemlerine de yer verilir. Uygun ölçme değerlendirme yöntemlerinin seçimi kazanım ve içerik analizlerine göre yapılır. Derslerin bir dönemde yapılacak sınav ve değerlendirme sayısı ilgili yönetmelikte belirtilen ders saatine göre belirlenir.Gerçekleştirilen projeler, açık uçlu uygulamalar, konu tarama testleri, deneme sınavları, performans görevleri vb. diğer çalışmalar ile öğrencilerin başarıları takip edilir.

Yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları sonucunda, konu ve kazanım gerçekleşme düzeylerinin analizi, ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Analiz sonunda başarı dağılım tabloları, başarı grafikleri,öğrenci-kazanım başarı tabloları, sınavın sınıf, şube, okul ortalamaları, madde analizleri ile soruların ayırıcılığı, güçlüğü, çeldirici analizleri, boşbırakılma durumları ve benzeri değerlendirmeler yapılarak ilgili birimlere ulaştırılır.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, öğrencinin ihtiyacı olan tamamlayıcı eğitimler gibi akademik destek süreçleri Ölçme-Değerlendirme Birimi ve öğretmenlerle birlikte incelenerek planlanır. Sonuçlar raporlar aracılığıyla okul yönetimi ve Rehberlik Birimine sunulur. Velilerimizle, öğrencimizin akademik durumu, yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar paylaşılır bu şekilde bütün paydaşlar bilgilendirilmiş olur.

Her öğrenci kendi gelişim çizgisine veperformansına uygun olarak değerlendirilir ve sonuçlar öğrencinin gelişim dosyasında okulumuzdaki bütün öğrenimi süresince saklanır, üst sınıflara geçtikçe bu bilgiler yolu ile öğrencinin akademik gelişimi tüm yönleriyle bilinmiş olur.